Flickr
Tel. +376 601 250

De conformitat amb la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat, adoptant els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

El titular/tutor cedeix les dades de caràcter personals que seran incloses en un fitxer automatitzat de AIA per a la gestió d’associats. S’adoptaran les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb la normativa aplicable. En cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificatives de l‘usuari ni s’enregistren les seves adreces IP.

En tot cas, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu aia@andorra.ad

professional writer service